Informacja o zakresie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku - Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku


Informacja o zakresie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku w języku łatwym do czytania - ETR

Siedziba i godziny pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku

Siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w w Radomsku mieści się pod adresem:
ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko.

Urząd jest czynny:
w poniedziałek, wtorek, środę, piątek w godzinach od 7.30 do 15.30
w czwartek w godzinach od 7.30 do 16.30

Zdjęcie przedstawiające przód budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku

 
Klienci mogą kontaktować się z PUP w Radomsku osobiście, telefonicznie lub elektronicznie. Żeby załatwić sprawy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku  klienci mogą:
 1. osobiście,  przynieść pismo do Biura Podawczego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku, które mieści się w siedzibie PUP na parterze budynku.
 2. napisać pismo i wysyłać je na adres:
  - Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 2,
- na adres poczty elektronicznej: lora@praca.gov.pl,                                                         
- adres skrytki na ePUAP to: /PUP_Radomsko/Skrytka
 1. Zadzwonić pod numer telefonu 44 683 73 56, wysłać faks pod numer 44 6837359,
 2. Za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie praca.gov.pl zaopatrzonego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

W Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym w Przedborzu wykorzystuje się następujące środki komunikowania się:  
                                                                                                  
1. na adres pocztowy: Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w Przedborzu,  97-570 Przedbórz, ul. Pocztowa 30
2. telefonicznie pod numerem telefonu 44 781 21 22,                             
3. pocztę elektroniczną: lora@praca.gov.pl,                                                         
4. za pośrednictwem elektronicznej platformy ePUAP potwierdzonym profilem zaufanym,                                                                                                                             5.
5. za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie praca.gov.pl zaopatrzonego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.                                                                                                                                

Dostosowanie budynku PUP w Radomsku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością.
 
Budynek jest częściowo  dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością.
Do Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku dojedziesz autobusem, samochodem.
Przed wejściem jest parking oraz jedno  miejsce parkingowe przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych.                              
Do budynku prowadzą schody i podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Drzwi wejściowe umożliwiają swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim, w ww. drzwiach na podłodze nie ma zamontowanych progów blokujących.
Do budynku wejdziesz z psem asystującym.
Na parterze jest toaleta przeznaczona dla osób niepełnosprawnych.
W budynku dostępna jest pętla indukcyjna.
W budynku znajdują się miejsca do odpoczynku oraz kącik zabaw dla dzieci.
Przemieszczania się po budynku nie utrudnia mała architektura oraz inne wyposażenie przestrzeni wewnętrznej (np. urządzenia biurowe, elementy dekoracyjne, stojaki z materiałami informacyjnymi).
 
Zadania Powiatowego Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy jest jednostką organizacyjną samorządu powiatu.
Wykonuje następujące zadania:
Przeciwdziałanie bezrobociu
 • udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;
 • organizowanie i finansowanie szkoleń osobom bezrobotnym i poszukującym pracy;
 • opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania;
 • udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;
 • rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;
Obsługa bieżąca środków z Funduszu Pracy
 • inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;
 • inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych;
 • odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy;
Wydawanie decyzji
 • o uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego;
 • o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów;
 • o obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia i przygotowania zawodowego dorosłych finansowanych z Funduszu Pracy;
 • o odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy;
Polityka rynku pracy i rozwój zasobów ludzkich
 • współdziałanie z powiatowymi radami rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy;
 • współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy i informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych, realizacji Programu Aktywizacja i Integracja oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym;
Aktywizacja zawodowa
 • opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych;
 • pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy, w tym udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • kierowanie bezrobotnych do udziału w programach aktywizacyjnych (np. Program Aktywizacja i Integracja, program specjalny, program regionalny);
 • realizacja zadań związanych z KFS, w szczególności udzielanie pomocy pracodawcom poprzez finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy;
Zadania finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego
 • realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy;
Badania i analizy rynku pracy
 • opracowywanie badań, analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady rynku pracy oraz organów zatrudnienia;
Przeciwdziałanie skutkom planowanych zwolnień
 • inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
Przepływ pracowników między państwami
 • realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw oraz państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji;
 • realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, w szczególności przez:
 • realizowanie działań sieci EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządami województw oraz innymi podmiotami uprawnionymi do realizacji działań sieci EURES;
 • realizowanie zadań związanych z udziałem w partnerstwach transgranicznych EURES na terenie działania tych partnerstw;
 • badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca lub postępowaniem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, w tym realizowanie zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • przetwarzanie informacji o bezrobotnych, poszukujących pracy i cudzoziemcach zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Tworzenie rejestrów
 • współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzenia rejestrów centralnych.
 
Pomoc Powiatowego Urzędu Pracy jest bezpłatna.
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę